Консултантски услуги, проектиране и управление на проекти по европейски програми

Проектиране:
 

•    Предпроектни проучвания;
•    Сканиране и дигитализиране;
•    Геодезическо заснемане;
•    Изработка на идейни проекти;
•    Изработка на технически проекти;
•    Изработка на Количествени сметки и Количествено - стойностни сметки;


 

Разработване на проектно предложение:

 

•    Консултация на клиента за подходяща програма за кандидатстване в зависимост от инвестиционните му идеи и планове;
•    Запознаване на клиента с изискванията по избраната програма и уточняване на условията за подготовка на конкретен проект;
•   Детайлно определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията на конкретната програма;
•    Разработване на проекта и съответната проектна документация;
•  Разработване на апликационна форма, бюджет и всички останали документи в съответствие с посочените в насоките за кандидатстване изисквания;
•    Предоставяне на изработените документи за одобрение от страна на клиента;
•    Окомплектоване и подаване на проектното предложение;
•    Съдействие при изискване на допълнителна информация или документация от Договарящия орган по време на етапа на оценка на проектни предложения;
•    Своевременно информиране за промени в програмите и условията за кандидатстване.


 

Управление на проекта:
 


ПРОТИКО ИЛ ЕООД ще Ви окаже съдействие при цялостното управление на проекта – от сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ до крайното отчитане на проекта.

•   Изготвяне на план за изпълнение на проекта;
•  Консултиране за обезпечаване финансирането на проектите чрез банкови гаранции и кредити до възстановяване на разходите от донора;
•   Съдействие при подготовка на документи за авансово плащане;
  Съдействие при изготвяне на искания за плащане (междинни, окончателно), отчети при искане за плащане (финансови и технически), други документи, удостоверяващи изпълнението на проектните дейности;
   Подготвяне на документацията за предварителен контрол и обявяване и провеждане на тръжни процедури, както и последващите дейности до сключване на договор с избраните изпълнители;
•    Съдействие при подготовка на документи за промени, възникнали в хода на изпълнение на проектните дейности;
•    Подпомагане при комуникация с Финансиращия орган на всеки етап от изпълнението на проектните дейности;
•   Консултиране при идентифициране и организиране на дейности, свързани с изискванията за визуализация и публичност на изпълняваните проекти;
•    Подготовка на цялостно отчитане на вече изпълнения проект до изплащане на безвъзмездната помощ.


Новини / виж всички
27.06.2012
Това са мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 321 „Основни...
17.05.2012
От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към...
15.05.2012
Дългоочакваното преструктуриране на управляващия орган и междинното звено на ОП Конкурентоспособност вече е факт, а бизнесът получи едно...