Обучение по оперативни програми финансирани от Европейския съюз


ОБУЧЕНИЕТО ВОДИ ДО УСПЕХ...

 

Във връзка с новата икономическа стратегия „ЕВРОПА 2020”, екипът на ПРОТИКО ИЛ ЕООД има начертана оперативна стратегия за обучение на бъдещите бенефициенти.

Основно ще се наблегне на популяризирането на новите програми, мерки и схеми за подобряване качеството на живот на населението в селските райони. За да се повиши активността на повече бенефициенти, ПРОТИКО ИЛ ЕООД ще реализира амбициозната идея в почти всяка селска община да разкрие свое представителство, което, спазвайки европейските стандарти, да провежда въвеждащо обучение, насочено както към малките и средните предприятия, така и към органите на местната власт. Целта е да се повиши интересът и мотивацията на целевите групи, да се придобият необходимите умения и да бъде създаден капацитет за ефективното усвояване на Европейските фондове.

Експертите на ПРОТИКО ИЛ ЕООД, привличайки и външни лектори, ще организират публични семинари и обучения за популяризиране на новите възможности за подобряване обществената, социалната и културната сфера, разясняващи на представителите на бизнеса и местните власти как успешно да извървят пътя към средствата за финансиране.

Целта на семинарите ще бъде да се усъвършенстват уменията и способностите на участниците за успешно подготвяне, кандидатстване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейските фондове.

Обучението ще конкретизира и задълбочи разбиранията на участниците относно целта и ползите от различните фондове, стъпките и правилата, които трябва да се спазват в процеса на тяхното усвояване. То ще запознава участниците с методологията на разработване, управление на изпълнението, мониторинг и оценка на проектите. Участниците ще придобият конкретни знания, практически умения и компетенции за изготвяне на проектно предложение, ще бъдат информирани за актуални схеми и конкурси, ще бъдат запознати с широк диапазон от източници на информация за финансиране на проектни инициативи.

Методът на обучение ще бъде интерактивен и ще включва лекции, дискусии и практически упражнения. Ще бъдат разгледани проекти, спечелили финансиране, ще се представят и коментират примери от най-добрите практики. По този начин ще бъдат изградени базови знания и практически умения за разработване и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз.

Като част от обучението ще бъдат включени и лекции относно приложението на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Екипът на ПРОТИКО ИЛ ЕООД натрупа опит в приложението на ЗОП при консултиране на участници в процедурите, както и при спорове относно тълкуването на закона. От изключителна важност е както за бенефициентите, така и за участниците в процедурите правилното тълкуване и приложение на ЗОП, което неминуемо рефлектира върху подготовката на цялостната документация за изискванията към участниците, респективно и върху начина, по който последните подготвят офертите си за участие. Непознаването на ЗОП и практиката на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) често водят до забавяне и дори прекратяване на процедурите, с които всъщност трябва да бъдат усвоени средствата по оперативните програми и да бъдат изпълнени проектните дейности.

Дългогодишният опит на ПРОТИКО ИЛ ЕООД по проекти, финансирани от Европейския съюз, и непрестанната работа по усъвършенстване на знанията и уменията на експертите на дружеството в областта, ще му помогнат да реализира тази амбициозна идея и посочените предимства на обучението.


Новини / виж всички
27.06.2012
Това са мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 321 „Основни...
17.05.2012
От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към...
15.05.2012
Дългоочакваното преструктуриране на управляващия орган и междинното звено на ОП Конкурентоспособност вече е факт, а бизнесът получи едно...